ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( ກປສ ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກພະແນກ ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຊຽງຂວາງ,ຫຼວງພະບາງ,ຫົວພັນ,ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ (8ໂຄງການ )ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ23 ກຸມພາ 2018 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳປະດິິດ    ຄຳມູນເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2, ບັນດາຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງກົມຕ່າງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຄະນະທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງໝົດປະມານ 44 ທ່ານ.

     ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ກຽດລົງນາມເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄຳມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 8 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນເຊັ່ນ:

  1. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ,ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
  2. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
  3. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ພູພີງ-ພູຜາທູນ ແລະ ຕາດກວາງຊີ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
  4. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳຊຳ,ແຂວງ ຫົວພັນ
  5. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ອ່າງຮັບນ້ຳ ນ້ຳຫາດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
  6. ໂຄງການຈັດສັນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງປາກທາ,ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
  7. ໂຄງການສຶກສາ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານ ໃນເຂດອ່າງຮັບນ້ຳເຊທາມວກ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
  8. ໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ ເມືອງສິງ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

     ມູນຄ່າລວມທັງໝົດຂອງ 8 ໂຄງການແມ່ນ 18,871,848,400 ກີບ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ລວມໄປເຖິງການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

     ທັງ8ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທັບທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ  ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜນພັັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.